Грабовецько - Дулібівська сільська рада

Львівська область, Стрийський район

Положення

Затверджено рішенням

Грабовецько-Дулібівської сільської ради

від 08 грудня 2020року № 9

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області

(надалі ЦНАП)

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Центр надання адміністративних послуг Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області  (надалі ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Грабовецько-Дулібівській сільській раді як виконавчий орган (структурний підрозділ) безпосередньо в складі юридичної особи Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського району Львівської області.

 2. В ЦНАПі надаються адміністративні послуги адміністраторами ЦНАПу, представниками субʼєктів надання адміністративних послуг або через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, згідно з визначеним Переліком, фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

  3. ЦНАП має власне найменування та може мати власну символіку. Окремо від найменування та символіки, ЦНАП може використовувати позначення «Ценрт Дії», що є суспільним брендом у сфері надання адміністративних послуг.

4.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАПу як структурного підрозділу Грабовецько-Дулібівської сільської ради приймається сесією Грабовецько-Дулібівської сільської ради.

5. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

6. ЦНАП не є юридичною особою.

   1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ЦНАПу

1. Діяльність ЦНАПу здійснюється за принципами:

            1.1.  суворе дотримання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів;

            1.2. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

            1.3. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

            1.4. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

            1.5. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

            1.6. організаційної єдності - взаємодія адміністраторів ЦНАПу з суб'єктами надання адміністративних послуг;

            1.7. захищеності персональних даних;

2. Основними завданнями ЦНАПу є:

2.1.  Організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у ЦНАПі.

2.4. Здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів;

   1. ПОВНОВАЖЕННЯ  ЦНАПу

1. У межах своєї компетенції ЦНАП:

            1.1. надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

            1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг;

            1.3. видає суб'єктам звернень результат надання адміністративних послуг;

            1.4. забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

            1.5.інформує про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

            1.6.готує пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

            1.7.отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП;

            1.8.вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг;

            1.9.вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи ЦНАПу.

             2. До адміністративних послуг також прирівнюються надання органом місцевого самоврядування, його посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

            3. Якщо адміністративні послуги надаються у ЦНАПі, суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг) поза зазначеним ЦНАПом та їх  віддаленими робочими місцями, крім випадків встановлених законодавством.

4. ЦНАП має право:

            4.1. отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

            4.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення);

            4.3 інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

   1. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЦНАПу

1. ЦНАП є виконавчим органом (структурний підрозділ) безпосередньо в складі юридичної особи органу місцевої влади Грабовецько-Дулібівської сільської ради. ЦНАП очолює начальник, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу.

Начальник призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно чинного законодавства.

            2. Начальник ЦНАПу  відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

            2.1. здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу;

            2.2. організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАПу;

            2.3. забезпечує контроль за діяльністю адміністраторів та дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг;

            2.4 організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

            2.5. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, нарадах, семінарах, навчаннях та інших заходах з питань, що відносяться до компетенції ЦНАПу.

            2.6. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАПу;

            2.7. погоджує та вносить пропозиції голові сільської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів ЦНАПу;

            2.8.вносить та погоджує пропозиції щодо структури ЦНАПу, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності ЦНАПу;

         2.9. розробляє Положення про ЦНАП, посадові інструкції працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подає їх на затвердження в установленому порядку;

            2.10. може здійснювати функції адміністратора;

            2.11. виконує інші завдання згідно з чинним законодавством та цим Положенням.

    3. Під час відсутності начальника ЦНАПу виконання його обов'язків покладається на адміністратора ЦНАПу  розпорядженням сільського голови.

4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП затверджується Рішенням сесії Грабовецько-Дулібівської сільської ради, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

        5.Основними завданнями адміністратора ЦНАПу є

5.1.      надання суб’єктам звернень необхідної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

5.2.      прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та передачі документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг в день отримання або не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

5.3.      видача або надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг, у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення, повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.4.      організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання, ведення електронного реєстру адміністративних послуг.

5.5.      здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

5.6.      надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законодавством та рішеннями сільської ради.

5.7.      складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

5.8.      виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

6.       Адміністратор ЦНАПу має право:

6.1.    безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

6.2.    погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6.3.    інформувати керівника ЦНАПу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

6.4.      посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

6.5.      порушувати клопотання перед керівником ЦНАПу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАПу.

7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою за погодженням начальника ЦНАПу згідно з чинним законодавством.

8. Адміністратор має гербову іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАПу.

9. Надання послуг, що не належать до компетенції ЦНАПу і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, у приміщенні ЦНАПу не допускається.

10. У приміщенні ЦНАПу можуть надаватись супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Не відноситься до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

11. ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням сільської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАПі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

12. Організація роботи ЦНАПу здійснюється відповідно до Положення (регламенту) ЦНАПу, що затверджується рішенням сесії Грабовецько-Дулібівської сільської ради.

13. Сільська рада створює належні умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу, забезпечує їх відповідними приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки.

14. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням сільської ради, можуть утворюватися територіальні підрозділи ЦНАПу, віддалені робочі місця, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається Рішенням сесії сільської ради.

15. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

16. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАПі, територіальних підрозділах ЦНАПу та віддалених робочих місцях працівників ЦНАПу визначається відповідно розпорядженням сільського голови.

Приймання суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП і становить не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень у ЦНАПі здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня  на тиждень до 20-ї години.

   1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦНАПу

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

   1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Припинення діяльності ЦНАПу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь